بازگشت یک هزار نفر از دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های برتر دنیا در دوسال اخیر

9 خرداد 1397 نماینده دانشجویان بازگشته به کشور در دیدار با مقام معظم رهبر انقلاب اسلامی مطرح کرد:

بازگشت یک هزار نفر از دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های برتر دنیا در دوسال اخیر

نماینده دانشجویان بازگشته به کشور در دیدار با مقام معظم رهبر انقلاب اسلامی مطرح کرد: