14 شتابدهنده توسعه کسب و کارهای نوپا را حمایت می‌کند

9 تیر 1397 با حمایت ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی ؛

14 شتابدهنده توسعه کسب و کارهای نوپا را حمایت می‌کند

با حمایت ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی ؛