ما مبارزیم، نمی‌بازیم

9 تیر 1397 پیام معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به زیست بوم کارآفرینی ایران:

ما مبارزیم، نمی‌بازیم

پیام معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به زیست بوم کارآفرینی ایران: