نیاز به حضور حداکثری مردم

1 مرداد 1397 پرویز کرمی؛دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان

نیاز به حضور حداکثری مردم

پرویز کرمی؛دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان