فرهنگسازی برای حمایت از کالای ایران ساخت با تولید فیلم‌های صدثانیه‌ای

7 مرداد 1397 با حمایت ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی محقق می‌شود؛

فرهنگسازی برای حمایت از کالای ایران ساخت با تولید فیلم‌های صدثانیه‌ای

با حمایت ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی محقق می‌شود؛