دومین نشست تجاری میان ایران و گرجستان برگزار می‌شود

16 مرداد 1397 به منظور توسعه روابط دو کشورو استفاده از ظرفیت های موجود ؛

دومین نشست تجاری میان ایران و گرجستان برگزار می‌شود

به منظور توسعه روابط دو کشورو استفاده از ظرفیت های موجود ؛