صفحه اصلی > فیلم 

سهم مردم در پیشرفت اقتصاد کشور چیست؟!توضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)