صفحه اصلی > فیلم 

حذف واسطه ها برای رونق اقتصادی به سبک دانش بنیانتوضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)