استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان زمینه ساز تحول آموزش پایه است

25 بهمن 1396 ستاری در باغ کتاب تهران:

استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان زمینه ساز تحول آموزش پایه است

ستاری در باغ کتاب تهران: