فاصله ما در «نانو» با کشورهای پیشرفته جهان زیاد نیست

22 خرداد 1397 جهانگیری در جلسه ستاد توسعه فن‌آوری نانو معاونت علمی:

فاصله ما در «نانو» با کشورهای پیشرفته جهان زیاد نیست

جهانگیری در جلسه ستاد توسعه فن‌آوری نانو معاونت علمی: