تحول کارآفرینی و صنایع محلات نیازمند پیوند با ایده های نوآورانه و کارآفرین

28 مهر 1397 ستاری در بازدید از واحدهای فناور و صنعتی شهرستان محلات عنوان کرد:

تحول کارآفرینی و صنایع محلات نیازمند پیوند با ایده های نوآورانه و کارآفرین

ستاری در بازدید از واحدهای فناور و صنعتی شهرستان محلات عنوان کرد: