رونق صنعت گردشگری به کمک استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان

23 بهمن 1396 ستاری در بازدید از استارتاپ«علی‌بابا» عنوان کرد:

رونق صنعت گردشگری به کمک استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان

ستاری در بازدید از استارتاپ«علی‌بابا» عنوان کرد: