معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در شهرستان قرچك حضور یافت

26 فروردین 1397 برای شرکت در همایش حمایت از کالای ایرانی و بازدید از واحدهای صنعتی و فناور:

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در شهرستان قرچك حضور یافت

برای شرکت در همایش حمایت از کالای ایرانی و بازدید از واحدهای صنعتی و فناور: