صفحه اصلی > اخبار > برگزیده ها 


  چاپ        ارسال به دوست

گفت وگو با شایان سبزیوند، مدیرعامل شرکت سبزآب اروند

روند رشد شرکتهاي دانش بنيان آرام و تدريجي است

 


مسئله آب و استفاده بهينه از آن در سالهاي اخير، نظر مسئولان و مردم را به خود جلب کرده است. کشور ما به گفته کارشناسان با بحران منابع آبي روبهرو است و اگر فکري براي آن نکنيم، در آيندهاي نهچندان دور با مشکلات بسيار بزرگي مواجه خواهيم شد. يکي از شرکتهايي که در اين زمينه فعاليت ميکند، شرکت «سبزآب اروند» است که در استان خوزستان و در قالب شرکت دانشبنيان مهندسين مشاور به فعاليت ميپردازد. آنچه در ادامه ميخوانيد، گفتوگوي سرآمد با مديرعامل شرکت، شايان سبزيوند است.


¡ درباره کار شرکت «سبزآب اروند» توضيح ميدهيد؟

شرکت «سبزآب اروند»، يک شرکت مهندسين مشاور است، که در چند زمينه فعاليت ميکند که عبارتند از: مهندسي رودخانه، تاسيسات آب و فاضلاب، مهندسي آبياري و زهکشي، پدافند غيرعامل، مهندسي نقشهبرداري و تاسيسات برقي و مکانيکي. براي اينکه بيشتر با اين بخشها آشنا شويد، ميتوانم برايتان مثالهايي بزنم. مانند اينکه در حوزه مهندسي رودخانه، ما مدلسازي را دنبال کردهايم و به صورت خاص طراحي، پيادهسازي و مديريت احياي سامانههاي رودخانه را انجام دادهايم. کارهايي که در تمامي اين زمينهها انجام ميدهيم براساس ابزار، تکنولوژي و ديپلماسي جديد آب است که بهتازگي تعريف شده است. يا مثلا در حوزه تاسيسات آبرساني و فاضلاب، کارهاي ما عمدتا شامل مدلهاي بهينهسازي مصرف انرژي در ايستگاههاي پمپاژ آب است. در بحثهاي کلانتر توانستهايم با کمک موسسه تحقيقات آب به مدلي بومي در سيستم هشدار سيل برسيم.

به طور کلي تا پيش از اين در بحث ديپلماسي آب و مديريت رودخانهها کار چنداني انجام نشده بود و ما در کمک به اين بحث، درصدد هستيم مدلها و نرمافزارهاي ويژه را طراحي کنيم و توسعه دهيم.

¡ چطور شد که اين شرکت را تاسيس کرديد؟

اين شرکت  14 سال پيش از دل دانشگاه تاسيس شد.. از سال 81 تا 84 به صورت برگزاري کارگاه آموزشي فعاليت داشتيم و از سال 84 هم به صورت حرفهاي وارد کار شديم.

¡ آنطور که مشخص است شما بيشتر با سازمانهاي دولتي سر و کار داريد. چطور توانستيد اين دستگاهها را قانع کنيد که از شما در پروژهها استفاده کنند؟

عمده موفقيت ما در نوع رويکرد به انجام پروژهها بود. در ابتدا اتفاقا برايمان خيلي سخت بود که خود را معرفي کنيم. اما کمکم با کارها و پروژههايي که انجام داديم، توانستيم اعتماد سازمانها را به خود جلب کنيم و بهمرور خدمات خود را در سطح کشور ارائه دهيم. در اصل ما روي کيفيت خيلي حساس هستيم. وقتي پروژهاي را با کارفرما تعريف ميکنيم، نهتنها کارهايي که در شرح خدمات آمده، بهدرستي انجام ميدهيم، بلکه اگر در جريان انجام پروژه، ايده براي بهتر انجام شدن کار داشتيم، آن را هم انجام ميداديم، بدون اينکه از کارفرما هزينه اضافي دريافت کنيم. البته کارفرماها هم با هم فرق دارند. اخلاقمحوري را هميشه دستور کار شرکت قرار دادهايم و به هر شکلي، وارد هر دستگاهي نشدهايم. ما هم خط قرمزهاي خودمان را داريم و براي همين کارفرماهايي سراغمان ميآيند که از نظر اخلاقي و حرفهاي در سطح بالايي قرار دارند.

¡ سرمايه اوليه کارتان را از کجا بهدست آورديد؟

سرمايه شخصي بود. البته شرکت پيشرفت خوبي داشت و ظرف يکسال به مرحلهاي رسيد که با درآمدمان توانستيم هزينههاي شرکت را پوشش دهيم. هر چند در دو، سه مقطع بحراني ناچار شديم وام بگيريم، اما بهطور کلي در اين مدت کمکم عمليات پيشرفت و توسعه شرکت را انجام داديم.

¡ شما تفاوت شرکتهاي دانشبنيان و مديريت آنها را با شرکتهاي توليدي يا بازرگاني متداول در چه ميدانيد؟

در شرکتهاي دانشبنيان فرهنگ کاري خيلي مهم است. چنين شرکتهايي نبايد وابسته به دستگاههاي دولتي باشند و بايد ايدههاي جديد با توجه به نياز بازار خلق کنند. نکته مهمي است که دستگاههاي دولتي نبايد به بحث ايجاد شرکت ورود کنند؛ کافيست ايدهها را بگيرند و مشکلات دستگاه را حل کنند. اينگونه هم زحمت اين شرکتها به بار مينشيند و هم در دستگاههاي دولتي از هدررفت منابع جلوگيري ميشود و بهرهوري افزايش مييابد. متاسفانه اغلب دستگاهها دچار روزمرگي شدهاند و کمتر از ايدههاي نو کمک ميگيرند. اگر هم بخواهند چنين کارهايي را انجام دهند، معمولا ترجيح ميدهند به سراغ شرکتهاي خارجي بروند. عمده شرکتهاي دانشبنيان با مشکلات مالي مواجه هستند، اما بايد در نظر داشت که قرار نيست اين شرکتها يکباره رشد کنند، بلکه روند رشد شرکتهاي دانش بنيان، آرام و تدريجي است. کساني که در رأس چنين شرکتهايي قرار ميگيرند، بايد به کارآفريني اعتقاد داشته باشند به اين مفهوم که قرار است هم براي خود و هم براي ديگران در قالب اين شرکت درآمدزايي کنند. بسياري از افرادي که وارد اين حوزه ميشوند، بهتنهايي هم ميتوانند درآمدهاي بالايي داشته باشند و تنها اعتقاد به مفهوم کارآفريني است که آنها را وارد اين ماجرا ميکند. واقعا هم استخدام چند ده نفر و نگهداشت آنها در طي ساليان کاري سخت است و هر کسي از پس انجامش برنميآيد. به هر حال کشور براي به عرصه رسيدن هر کدام از اين افراد هزينه کرده است. استعدادهاي برتر بايد به اين باور برسند و اين اعتقاد را به شرکت نيز القا کنند. شرکتهاي دانشبنيان بايد ايدئولوژي خاص خود را داشته باشند. مثلا شرکت ما، يک شرکت مهندسين مشاور است که در کشور ميتوانيد دهها نمونه ديگر از آن بيابيد. اما تفاوت ما با آنها در اين است که ما پاي کارمان ايستادهايم، آن را توسعه ميدهيم و براي آينده خود بازار جهاني را پيشبيني ميکنيم.

¡ مديريت چنين مجموعهاي بايد به چه شکل باشد؟

فردي که قرار است مديريت چنين مجموعهاي را بر عهده بگيرد، خود بايد فردي عملياتي باشد و حداقل تجربه کار در يک شرکت بزرگ را داشته باشد. داشتن صبر و حوصله در اين فرد اهميت بالايي دارد. لازم است برنامهريزي کند و پاي کار بايستد. اين اتفاق مستلزم آن است که در روز حداقل 10 تا 12 ساعت در متن کارهاي انجام شده باشد. قدرت سازماندهي نقشي اساسي دارد، چون هر پروژه پشتوانه پروژههاي بعدي خواهد شد. در اين شرکتها نيروي انساني، مهمترين رکن شرکت است و بايد روندي در پيش گرفته شود که بتوان اين نيروها را در شرکت نگه داشت. رسالت فرهنگي و توسعه بينالمللي نکاتي هستند که در ذهن مسئولان شرکتهاي دانشبنيان قرار دارند. حرکت دادن شرکت به سمت انجام مطالعات کاربردي، ايجاد شغل پايدار، فرهنگسازي و آيندهپژوهي در برنامه ساختاري و سالانه، از ديگر نکاتي است که مدير يک شرکت دانشبنيان بايد به آن توجه داشته باشد.

¡ شما مشکلات اين حوزه را چه ميدانيد؟

مشکلي که من در طي اين مدت ديدهام، حضور اسپانسرهاي دولتي است. يقينا نبايد شرکت دانشبنياني را که به شرکت ملي حفاري و صنايع فولاد وابسته است، با يک شرکت بخش خصوصي مقايسه کرد. از طرفي پيشتر هم اشاره کردم که دستگاههاي دولتي عموما تاکنون علاقه چنداني به انجام نوآوري و استفاده از ايدههاي جديد نشان ندادهاند. اگر سيستم ردهبندي براي سازمانها وجود داشته باشد که آنها را براساس نوآوريهاي انجام شده و استفاده از محصولات و خدمات شرکتهاي دانشبنيان، ردهبندي کند، ميتواند در تشويق آنها به انجام اين کار مفيد باشد. خود اين کار ميتواند در ايجاد اشتغال پايدار و حتي تشکيل شرکتهاي دانشبنيان ديگر در طول زمان مفيد باشد. „

منبع: مجله سرآمد


٠٩:٣٥ - 1395/10/25    /    شماره : ٢٠٨٠١    /    تعداد نمایش : ٧٣٢


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: