روند رشد شرکتهاي دانش بنيان آرام و تدريجي است

25 دی 1395 گفت وگو با شایان سبزیوند، مدیرعامل شرکت سبزآب اروند

روند رشد شرکتهاي دانش بنيان آرام و تدريجي است

گفت وگو با شایان سبزیوند، مدیرعامل شرکت سبزآب اروند