کار هست، ولي بودجه نيست

17 اسفند 1395 گفت وگو با مدیر دفتر کوئن تک مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف

کار هست، ولي بودجه نيست

گفت وگو با مدیر دفتر کوئن تک مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف