براي استارتآپي شدن بايد کفش آهني پوشيد

24 اردی بهشت 1396 گفت وگو با ایده پرداز تله طب، استارت آپ برگزیده الکام استارز

براي استارتآپي شدن بايد کفش آهني پوشيد

گفت وگو با ایده پرداز تله طب، استارت آپ برگزیده الکام استارز