طلوع صنايع جديد با شرکتهاي دانش بنیان رقم خواهد خورد

21 آذر 1396 گفت و گو با حمید لویمی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان «نصر مبتکران»

طلوع صنايع جديد با شرکتهاي دانش بنیان رقم خواهد خورد

گفت و گو با حمید لویمی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان «نصر مبتکران»