محصول دانش بنیان بايد از لحاظ قيمت و کيفيت رقابتپذير باشد

21 آذر 1396 گفت و گو با محمد پوراسدالله، مدیر داخلی شرکت دانش بنیان «پاینده»

محصول دانش بنیان بايد از لحاظ قيمت و کيفيت رقابتپذير باشد