فعاليت دانش بنیان در حوزه کشاورزي سودآور و پربازده است

21 آذر 1396 گفت و گو با ملیحه کوچکی مطلق، مدیرعامل شرکت دانش بنیان «نگین بذر پارس»

فعاليت دانش بنیان در حوزه کشاورزي سودآور و پربازده است

گفت و گو با ملیحه کوچکی مطلق، مدیرعامل شرکت دانش بنیان «نگین بذر پارس»