راه باز است و حجت بر مدیران تمام

22 آذر 1394 پرویز کرمی *

راه باز است و حجت بر مدیران تمام

مهم‌ترین پارامتری که ما را به آینده علمی و اقتصادی کشور امیدوار می‌کند، اشارات و بیانات و توجهات رهبر فرزانه انقلاب ا‌ست. به استظهار لطف و عنایت ایشان است که می‌گوییم راه باز است و شرایط توسعه و پیشرفت مهیاست.