اقتصاد مقاومتی، هم عزّت ملّی است، هم گره‌گشایی فعلی است.

29 بهمن 1396 اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی، هم عزّت ملّی است، هم گره‌گشایی فعلی است.

اقتصاد مقاومتی