«فناوری لیزر» از آن دســت علومی است که پایه گذاری صنایع مختلف بر آن می تواند دســتیابی به اهداف اقتصاد دانش بنیان  را جامه عمل بپوشــاند؛

5 خرداد 1397 سخن سردبیر ماهنامه ی لیزر - 4

«فناوری لیزر» از آن دســت علومی است که پایه گذاری صنایع مختلف بر آن می تواند دســتیابی به اهداف اقتصاد دانش بنیان را جامه عمل بپوشــاند؛

پرویز کرمی - رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری