یکی از اساسی ترین معیارها برای اعتبار بخشی به یک کشور در عرصه بین المللی زیرساخت های فناورانه آن کشور است

5 خرداد 1397 سخن سردبیر ماهنامه ی لیزر - 7

یکی از اساسی ترین معیارها برای اعتبار بخشی به یک کشور در عرصه بین المللی زیرساخت های فناورانه آن کشور است

پرویز کرمی - رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری