فناوری‌های فرهنگی به کمک تولید و اشتغال می‌آید

26 دی 1396 با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی؛

فناوری‌های فرهنگی به کمک تولید و اشتغال می‌آید

با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی؛