به نظر می‌رسد تخیلات بشر در دهه‌های گذشته مبنی بر بکارگیری اسلحه‌های لیزر در حال محقق شدن است

5 خرداد 1397 سخن سردبیر ماهنامه ی لیزر - 5

به نظر می‌رسد تخیلات بشر در دهه‌های گذشته مبنی بر بکارگیری اسلحه‌های لیزر در حال محقق شدن است

پرویز کرمی - رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری