علم فوتونیک به عنوان یکی از علوم بنیادین  از ابتدای خلقت با آدمی همراه و همواره بر زندگی بشر مؤثرترین بوده است

5 خرداد 1397 سخن سردبیر ماهنامه ی لیزر - 6

علم فوتونیک به عنوان یکی از علوم بنیادین از ابتدای خلقت با آدمی همراه و همواره بر زندگی بشر مؤثرترین بوده است

پرویز کرمی - رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری