پایان‌نامه‌ دانشجويان دکتری خلاق هندی به کسب و کار‌ استارتاپی تبدیل می‌شود

12 خرداد 1397 بر اساس سیاست‌های تشویقی هند به استارتاپ‌ها؛

پایان‌نامه‌ دانشجويان دکتری خلاق هندی به کسب و کار‌ استارتاپی تبدیل می‌شود

بر اساس سیاست‌های تشویقی هند به استارتاپ‌ها؛