کلیدی برای دروازه کسب و کارهای‌ اینترنتی

10 مرداد 1395 با مشارکت ستاد توسعه ی فرهنگ علم فناوری و اقتصاد دانش بینیان تولید شد :

کلیدی برای دروازه کسب و کارهای‌ اینترنتی

برنامه ویدئوی اینترنتی «کلید»، با انتشار خود در فضای مجازی توانسته است توجه مخاطبان را به سوی کسب و کارهای اینترنتی جلب کند. کسب و کارهایی که در آینده‌ای نه‌چندان دور می‌توانند بخش قابل توجهی از اقتصاد دانش‌بنیان کشور سهیم باشند.