پیشبرد یک فناوری در گرو مشارکت همه جانبه و دلسوزانه تمامی فعالان و ذینفعان در تمامی لایه ها اعم از تحقیقات، تجاری سازی و تولید محصول است.

5 خرداد 1397 سخن سردبیر ماهنامه ی لیزر - 2

پیشبرد یک فناوری در گرو مشارکت همه جانبه و دلسوزانه تمامی فعالان و ذینفعان در تمامی لایه ها اعم از تحقیقات، تجاری سازی و تولید محصول است.

پرویز کرمی - رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری