14 مورد یافت شد

چیستی "زیست بوم فناوری های نرم و صنایع خلاق" با پرویز کرمی در برنامه زنده طلوع

https://farhang.isti.ir/فیلم و نماهنگ/چیستی-%22زیست-بوم-فناوری-های-نرم-و-صنایع-خلاق%22-با-پرویز-کرمی-در-برنامه-زنده-طلوع

...

حضور پرویز کرمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری

https://farhang.isti.ir/فیلم و نماهنگ/حضور-پرویز-کرمی-در-برنامه-گفتگوی-ویژه-خبری-

...

پرویز کرمی و جریان سازی صنایع خلاق در برنامه مرورگر

https://farhang.isti.ir/فیلم و نماهنگ/پرویز-کرمی-و-جریان-سازی-صنایع-خلاق-در-برنامه-مرورگر-

...

چالش حمایت مالی از شرکت های دانش بنیان

https://farhang.isti.ir/فیلم و نماهنگ/چالش-حمایت-مالی-از-شرکت-های-دانش-بنیان

...

برنامه تلویزیونی "هاشور" با حضور پرویز کرمی

https://farhang.isti.ir/فیلم-و-نماهنگ/برنامه-تلویزیونی-%22هاشور%22-با-حضور-پرویز-کرمی

...

برنامه تلویزیونی "به علاوه چهل" با حضور پرویز کرمی

https://farhang.isti.ir/فیلم-و-نماهنگ/برنامه-تلویزیونی-%22به-علاوه-چهل%22-با-حضور-پرویز-کرمی

...

برنامه تلویزیونی چرخ "مفهوم صنایع خلاق"

https://farhang.isti.ir/فیلم و نماهنگ/برنامه-تلویزیونی-چرخ-%22مفهوم-صنایع-خلاق%22

...

با پرویز کرمی در برنامه عصرانه: وظایف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نقشه جامع علمی کشور

https://farhang.isti.ir/فیلم-و-نماهنگ/با-پرویز-کرمی-در-برنامه-عصرانه:-وظایف-معاونت-علمی-و-فناوری-ریاست-جمهوری-در-نقشه-جامع-علمی-کشور-

...

زیست بوم نوآوری چیست؟

https://farhang.isti.ir/فیلم و نماهنگ/زیست-بوم-نوآوری-چیست؟

...

ایجاد زیست بوم فناوری و نوآوری توسط معاونت علمی فناوری

https://farhang.isti.ir/فیلم-و-نماهنگ/ایجاد-زیست-بوم-فناوری-و-نوآوری-توسط-معاونت-علمی-فناوری

...

//isti.ir/XxCc