17 مورد یافت شد

رابطه سینما با ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان

https://farhang.isti.ir/فیلم و نماهنگ/رابطه-سینما-با-ستاد-فرهنگسازی-اقتصاد-دانش-بنیان

...

از صنایع خلاق، خانه های خلاق تا خلق ثروت

https://farhang.isti.ir/فیلم و نماهنگ/از-صنایع-خلاق،-خانه-های-خلاق-تا-خلق-ثروت

...

با مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهور و پیش بینی او از آینده شرکت های دانش بنیان

https://farhang.isti.ir/فیلم-و-نماهنگ/با-مشاور-معاون-علمی-و-فناوری-رییس-جمهور-و-پیش-بینی-او-از-آینده-شرکت-های-دانش-بنیان-

...

چیستی "زیست بوم فناوری های نرم و صنایع خلاق" با پرویز کرمی در برنامه زنده طلوع

https://farhang.isti.ir/فیلم-و-نماهنگ/چیستی-%22زیست-بوم-فناوری-های-نرم-و-صنایع-خلاق%22-با-پرویز-کرمی-در-برنامه-زنده-طلوع

...

حضور پرویز کرمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری

https://farhang.isti.ir/فیلم-و-نماهنگ/حضور-پرویز-کرمی-در-برنامه-گفتگوی-ویژه-خبری-

...

پرویز کرمی و جریان سازی صنایع خلاق در برنامه مرورگر

https://farhang.isti.ir/فیلم-و-نماهنگ/پرویز-کرمی-و-جریان-سازی-صنایع-خلاق-در-برنامه-مرورگر-

...

چالش حمایت مالی از شرکت های دانش بنیان

https://farhang.isti.ir/فیلم-و-نماهنگ/چالش-حمایت-مالی-از-شرکت-های-دانش-بنیان

...

برنامه تلویزیونی "هاشور" با حضور پرویز کرمی

https://farhang.isti.ir/فیلم و نماهنگ/برنامه-تلویزیونی-%22هاشور%22-با-حضور-پرویز-کرمی

...

برنامه تلویزیونی "به علاوه چهل" با حضور پرویز کرمی

https://farhang.isti.ir/فیلم-و-نماهنگ/برنامه-تلویزیونی-%22به-علاوه-چهل%22-با-حضور-پرویز-کرمی

...

برنامه تلویزیونی چرخ "مفهوم صنایع خلاق"

https://farhang.isti.ir/فیلم و نماهنگ/برنامه-تلویزیونی-چرخ-%22مفهوم-صنایع-خلاق%22

...

//isti.ir/XxCc