16 مورد یافت شد

مستند6 فراگام "پاراواک"

https://farhang.isti.ir/فیلم-و-نماهنگ/مستند6-فراگام-%22پاراواک%22

...

چرا جشنواره فرهنگی و هنری ایران ساخت

https://farhang.isti.ir/فیلم-و-نماهنگ/چرا-جشنواره-فرهنگی-و-هنری-ایران-ساخت

...

برنامه تلویزیونی "هاشور" با حضور پرویز کرمی

https://farhang.isti.ir/فیلم و نماهنگ/برنامه-تلویزیونی-%22هاشور%22-با-حضور-پرویز-کرمی

...

صنایع خلاق چیست؟

https://farhang.isti.ir/اخبار/صنایع-خلاق-چیست؟

...

فراخوان تسهیلات ویژه شرکتهای خلاق و نوآور

https://farhang.isti.ir/فیلم-و-نماهنگ/فراخوان-تسهیلات-ویژه-شرکتهای-خلاق-و-نوآور

...

با پرویز کرمی در برنامه عصرانه: وظایف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نقشه جامع علمی کشور

https://farhang.isti.ir/فیلم و نماهنگ/با-پرویز-کرمی-در-برنامه-عصرانه:-وظایف-معاونت-علمی-و-فناوری-ریاست-جمهوری-در-نقشه-جامع-علمی-کشور-

...

لحظاتی با پرویز کرمی در مسابقه میدون

https://farhang.isti.ir/فیلم و نماهنگ/لحظاتی-با-پرویز-کرمی-در-مسابقه-میدون

...

نمایشگاه فناوری های نرم، صنایع فرهنگی و خلاق

https://farhang.isti.ir/گزارش-تصویری/نمایشگاه-فناوری-های-نرم،-صنایع-فرهنگی-و-خلاق

...

گشایش نمایشگاه دستاوردهای نهاد وقف و مرکز نوآوری و خلاق نوفل‌لوشاتو

https://farhang.isti.ir/گزارش-تصویری/گشایش-نمایشگاه-دستاوردهای-نهاد-وقف-و-مرکز-نوآوری-و-خلاق-نوفل‌لوشاتو

...

ایجاد زیست بوم فناوری و نوآوری توسط معاونت علمی فناوری

https://farhang.isti.ir/فیلم و نماهنگ/ایجاد-زیست-بوم-فناوری-و-نوآوری-توسط-معاونت-علمی-فناوری

...

//isti.ir/XYSc